Dragon Spirit

Platform: Turbo Grafx-16

Songs

 1. Umi ( share)
 2. Kodai ( share)
 3. Ryuu ( share)
 4. Kazan ( share)
 5. Hinotori ( share)
 6. Mitsurin ( share)
 7. Hanakumo ( share)
 8. Sabaku ( share)
 9. Doukutsu ( share)
 10. Hyouga ( share)
 11. Ankoku ( share)
 12. Makyuu ( share)
 13. Yamata ( share)
 14. Zawell ( share)
 15. Alisha ( share)

Composed By

Composer: Shinji Hosoe

Tell others that you like this