"Sasurai no Samurai no Tomurai [Mode Select]"

From Ninja Spirit

Platform: Turbo Grafx-16

  1. Sasurai no Samurai no Tomurai [Mode Select] ( MP3 OGG)

Composed By

Composer: Masahiko Ishida

Download

Tell others that you like this